Relieful 

Pe teritoriul comunei Cizer evidenţiem potenţialul oferit de relieful predominant de dealuri, munţi şi piemonturi joase.O parte din comună este străbătută de Munţii Meses, altitudinea maximă a acestora fiind de 996 m în Măgura Priei. Nivelul de eroziune de 500-600 m la contactul dintre zona deluroasă şi cea montană pe interfluviile care drenează regiunea Boului şi Secăturii. Această suprafaţa este presărată de inseuari sau ulucuri depresionare de eroziune. Într-un asemenea ulucdepresionar se găseşte satul Pria. Nivelul de 300-400 m este mai restrâns şi se află în apropierea Văii Boului, suprafaţă folosită în mare parte pentru culturi. Lunca ocupă o suprafaţa relativ mică(cca.4% din suprafaţa comunei) şi se întâlneşte în partea de NE şi N a comunei, în aval de confluenţa pârâului Cizer cu pârâul Boului. În partea nordică a satului lunca atinge câţiva metri lăţime existând posibilităţi de cultivare a legumelor. Pe suprafeţe mai mici lunca se întâlneşte şi pe partea sudică a comunei, de-a lungul pârâului Poicu şi Osteana, fiind acoperită de pajişti naturale cu fâneţe ori păşuni. Pădurile reprezintă un procent destul de mare din suprafaţa comunei Cizer.

Hidrografia 
Reţeaua hidrografică a comunei Cizer este reprezentată de o reţea de văi, care se varsă în reţeaua de râuri aflată pe teritoriul judeţului Sălaj : Râul Someş, Râul Crasna şi aparţine bazinului hidrografic Someş-Tisa.

Clima 
Temperatura medie anuală în sectorul montan este de 6 ˚C, în zone deluroasă de 8˚C, iar în regiunile joase, în depresiuni şi văi, de 9˚C. Pe teritoriul comunei, temperatura lunară minimă se încadrează în ianuarie între -2 ˚C şi +5˚C, iar cea maximă în iulie, cu valori cuprinse între 15˚C şi 20˚C.
Factorii climatici au cea mai mare influenţă asupra agriculturii, temperatura medie anuală fiind de 8˚C. Zilele de vară cu temperaturi peste 25˚C înregistrate în această regiune sunt în jur de 45 pe an, iar cele de peste 30˚C sunt între 10-15 pe an. În schimb iarna numărul zilelor cu temperaturi de sub -20˚C sunt reduse, în luna ianuarie acestea reprezentând 6% din totalul zilelor geroase, iar în februarie 1%, afectând în special viţa de vie.
Cantitatea medie anuală de precipitaţii variază între 700 mm/an în zonele mai joase şi 1000 mm/an în zonele mai înalte. Valorile maxime apar la sfârşitul primăverii şi începutul verii. Maximile de vară apar frecvent sub formă de ploi torenţiale.
Datorită factorilor climatici cultura cu un randament ridicat este cultura cartofului, plantaţiile de pomi fructiferi.

Soluri 
La condiţiile de relief şi climă favorabile se adaugă fertilitatea destul de bună a solurilor astfel agricultura s-a dezvoltat ca o ramură de bază în economia regiunii. Aceste soluri dau productivitate medie, necesitând atât îngrăşăminte naturale cât şi chimice. Principalele culturi agricole sunt cele de cartof, secară, ovăz, grâu şi plante furajere, precum şi plantaţiile de pomi fructiferi măr şi prun.

Resurse naturale 
Comuna Cizer are un potenţial de dezvoltare considerabil exprimat în resurse naturale. Resursele naturale de materii prime, sunt: piatră, balast, nisip şi lemn.


Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.